برگزاری وبینار

پنل ۱

راه اندازی رایگان
برگزاری کلاس انلاین برای ۳۰ نفر
برگزاری آزمون
صدور گواهی
مدیریت تکلیف شرکت کنندگان

پنل ۲

راه اندازی رایگان
برگزاری کلاس انلاین برای ۴۰ نفر
برگزاری آزمون
صدور گواهی
مدیریت تکلیف شرکت کنندگان

پنل ۳

راه اندازی رایگان
برگزاری کلاس انلاین برای ۵۰ نفر
برگزاری آزمون
صدور گواهی
مدیریت تکلیف شرکت کنندگان

پنل ۴

راه اندازی رایگان
برگزاری کلاس انلاین برای ۶۰ نفر
برگزاری آزمون
صدور گواهی
مدیریت تکلیف شرکت کنندگان