توجه درصورت نداشتن شناسه ایرنیک برای ثبت دامنه شناسه: ah4107-irnic را وارد کنید.(شناسه ایرنیک=اسم صاحب دامنه)

توجه درصورت نداشتن شناسه ایرنیک برای ثبت دامنه شناسه: ah4107-irnic را وارد کنید.(شناسه ایرنیک=اسم صاحب دامنه)